joomla templates top joomla templates template joomla

Mamy to!, czyli o europejskich funduszach dla naszego Centrum

f Paweł c .

Ostatnie tygodnie w naszej jednostce upłynęły pod znakiem umów o dofinansowanie, jakie  podpisaliśmy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego (marszałkiem) pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).   W ramach RPO WD 2014-2020 realizowana jest formuła  ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Jest to nowe narzędzie służące realizacji strategii terytorialnych, przy pomocy którego będą realizowane działania służące zrównoważonemu rozwojowi obszaru wrocławskiego obejmującego:  Gminę Wrocław, Gminę Jelcz-Laskowice, Miasto i Gminę Kąty Wrocławskie, Gminę Siechnice, Gminę Trzebnica, Miasto i Gminę Sobótka, Miasto Oleśnicę, Gminę Długołęka, Gminę Czernica, Gminę Kobierzyce, Gminę Miękinia, Gminę Oleśnica, Gminę Wisznia Mała, Gminę Żórawina, Gminę Oborniki Śląskie.

Dzięki utworzeniu RPO WD 2014-2020 i pozyskaniu środków europejskich dla formuły ZIT udało nam się uzyskać dofinansowanie  ważnych, nie tyle dla Centrum, ile dla  mieszkańców, projektów których efektem będzie rozszerzenie wachlarza dostępnych e-usług. E-usługi oznaczają zaś wygodne i szybkie załatwianie różnych spraw publicznych oraz łatwy i tani dostęp do różnych informacji.

Centrum realizować będzie łącznie 7 projektów. Zajrzyjcie do przygotowanej przez nas tabeli, która pomoże Wam dowiedzieć się, w  ramach jakich funduszy i na jakie cele uzyskaliśmy dofinansowanie dla 4 z nich,

Nazwa projektu

Numer umowy o dofinansowanie

Źródło finansowania

Opis projektu

Środki finansowe oraz wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

Open Data Wrocław

RPDS.02.01.02-02-0014/16-00 z dnia 16.03.2017 r.

Oś priorytetowa: nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”

Działanie: nr 2.1. „E-usługi publiczne”

Poddziałanie: nr 2.1.2. „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przedmiotem projektu jest budowa portalu, który zapewni zidentyfikowanym grupom docelowym powszechny i nieograniczony dostęp do wybranych danych w postaci cyfrowej, będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego Wrocławia i innych  jednostek miejskich.

Dzięki zbudowaniu portalu wszyscy zainteresowani będą mogli pozyskiwać „surowe” dane w formatach czytelnych zarówno dla ludzi jak i systemów informatycznych. Dane te będą mogły być wykorzystane w dowolny sposób i, jak wynika z praktyki, przynosić różnorodne korzyści różnym grupom odbiorców – mieszkańcom, inwestorom, naukowcom, itd.

Wkład własny: 179 920,50 PLN

 Kwota dofinansowania: 904 918,50 PLN

Całkowita wartość projektu: 1 084 839,00 PLN

Wrocławska Platforma Informacyjno- Płatnicza

RPDS 02.01.02-02-0017/16-00 z dnia 17.03.2017 r.

Oś priorytetowa: nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”

Działanie: nr 2.1. „E-usługi publiczne”

Poddziałanie: nr 2.1.2. „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i cyfryzacja usług publicznych Gminy Wrocław w obszarze gospodarki finansowej. Idea projektu polega na tworzeniu warunków do świadczenia usług elektronicznych przez Urząd Miejski Wrocławia na rzecz mieszkańców Wrocławia, mających na celu zwiększenie zakresu spraw, które obywatele będą mogli załatwić drogą elektroniczną. Powstanie system wspierający procesy biznesowe Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie zautomatyzowania procesu przekazywania informacji oraz realizowania procesów wydawania decyzji w zakresie podatków i opłat lokalnych. W efekcie realizacji projektu zostanie wdrożony system pozwalający na implementację grup elektronicznego dostępu do usług związanych z realizacją procesów regulowania zobowiązań wynikających z wybranych podatków, opłat czy mandatów – powstaną e-usługi publiczne A2B, A2C na poziomie dojrzałości min. 4.

Wkład własny: 163 006,97 PLN

Kwota dofinansowania: 619 372,03 PLN

Całkowita wartość projektu: 782 379,00 PLN

System wspierający NGO we Wrocławiu

RPDS 02.01.02-02-0013/16- 00 z dnia 07.04.2017 r.

Oś priorytetowa: nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”

Działanie: nr 2.1. „E-usługi publiczne”

Poddziałanie: nr 2.1.2. „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Celem projektu są rozbudowa i cyfryzacja usług publicznych Gminy Wrocław w obszarze realizacji zadań publicznych z pomocą NGO. Założeniem Systemu jest wsparcie obsługi procesów wykonywanych przez NGO,a związanych z wnioskowaniem o zlecenia zadań publicznych, przygotowaniem ofert, wnioskowaniem o aneksy, przygotowaniem sprawozdań, rozliczeniem zadań przez wydziały merytoryczne.

W efekcie realizacji projektu powstanie: usługa wewnątrzadminstracyjna (A2A), w zakresie realizacji wewnętrznych procesów związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez NGO, która posłuży

do wdrożenia usług A2B o stopniu dojrzałości 3: dwustronna interakcja.

W ramach projektu jest tworzony i integrowany z istniejącymi aplikacjami  System wspierający z jednej strony NGO we Wrocławiu w obszarze realizacji zadań publicznych z drugiej strony wspierający Urząd Miejski Wrocławia oraz jednostki Gminy w obszarze obsługi udzielania i rozliczania wsparcia dla NGO.

Wkład własny: 176 101,00PLN

Kwota dofinansowania: 881 739,00 PLN    Całkowita wartość projektu: 1 057 840,00 PLN

Wrocławska Mobilna Karta Miejska

RPDS 02.01.02-02-0011/16- 00 z dnia 05.04.2017 r.

Oś priorytetowa:  2. „Technologie informacyjno – komunikacyjne”
Działanie: 2.1. „E-usługi publiczne”
Poddziałanie:2.1.2. „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Celem projektu jest ułatwienie i poszerzenie dostępu do usług miejskich mieszkańcom Wrocławia oraz osobom odwiedzającym nasze miasto poprzez rozbudowę i cyfryzację usług publicznych Gminy Wrocław.

Głównym założeniem stworzenia Systemu jest wsparcie procesów biznesowych w zakresie przeniesienia do systemu informatycznego zapewniającego pełną mobilność – czyli aplikacji na urządzenia mobilne - dostępu do usług miejskich – oferowanych przez Gminę Wrocław, w tym miejskie jednostki organizacyjne.

Projekt zakłada powstanie 7 e-usług skierowanych do mieszkańców, odwiedzających miasto, jednostek miejskich oraz ich pracowników:

  •   nabywanie pakietów/usług z poziomu portalu internetowego,
  • nabywanie pakietów/usług za pomocą aplikacji mobilnej,
  • integracja z systemami dziedzinowymi,
  • proces automatycznej wymiany danych poprzez API,
  • wysyłanie powiadomień o zbliżającym się końcu ważności biletu komunikacji publicznej,
  • wnioskowanie o wydanie karty miejskiej,
  • dodawanie aktywności na portalach społecznościowych.

Wkład własny: 300 275,47 PLN

Kwota dofinansowania: 1 037 024,53 PLN

Całkowita wartość projektu: 1 337 300,00 PLN

Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, przy współudziale Urzędu Miejskiego Wrocławia.

O pozostałych 3 projektach napiszemy wkrótce...

Chcesz wiedzieć więcej?

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej możesz znaleźć na stronach internetowych:

 http://rpo.dolnyslask.pl

 http://www.mapadotacji.gov.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

logotypy

Nasza siedziba

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858