joomla templates top joomla templates template joomla

System wspierający windykacje w Gminie Wrocław

f Seweryn c .

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS.02.01.02-02-0016/16-00 z dnia 07.06.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa
nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”
Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr 2.1.2. „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przedmiot projektu:
Projekt jest zadaniem w programie inwestycyjnym Gminy Wrocław Nowe Finanse. Program oraz projekt służy wdrożeniu nowych aplikacji unowocześniających komunikowanie się wewnętrzne jednostek miasta pomiędzy sobą (A2A) oraz z klientami zewnętrznymi (A2C, A2B).

Idea projektu polega na poprawie stopnia cyfryzacji administracji publicznej oraz wsparciu procesów biznesowych Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie odzyskiwania należności cywilnoprawnych poprzez stworzenie warunków do świadczenie usług elektronicznych mających na celu zwiększenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy będą mogli załatwić w Urzędzie drogą elektroniczną. Głównym założeniem Systemu jest wsparcie procesów biznesowych Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie odzyskiwania należności cywilnoprawnych.

Projekt przewiduje utworzenie i rozwój elektronicznej usługi wewnątrzadministracyjnych (A2A), umożliwiającej automatyzację procesu złożenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, odpowiednie jego opłacenie, uzupełnienie ew. braków na wezwanie sądu, przyjęcie do systemu wydanego przez sąd elektronicznego tytułu wykonawczego oraz skierowanie go do egzekucji sądowej, również drogą elektroniczną.

W efekcie realizacji projektu zostanie utworzona e-usługa A2A umożliwiająca powiązanie z udostępnieniem e-usług publicznych typu A2B, A2C: udostępnianie informacji o przebiegu windykacji oraz objętych nią zobowiązań oraz wymiany korespondencji z komornikami sądowymi w formie elektronicznej. Efekty projektu upowszechnią dostęp do nowych e-usług oraz ułatwiają komunikację elektroniczną Urzędu Miejskiego Wrocławia z podmiotami zewnętrznymi administracji (osobami fizycznymi oraz przedsiębiorcami będącymi klientami Urzędu).

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny: 203 708,16 PLN
  • Kwota dofinansowania: 774 473,84 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 978 182,00 PLN


Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, przy współudziale Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

stopaUE

Nasza siedziba

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858