joomla templates top joomla templates template joomla

Wdrożenie Systemu klasy ERP w Gminie Wrocław – etap I

f Izabela Pieniążczak c .

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 02.01.02-02-0015/16- 00 z dnia 29.09.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”
Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr 2.1.2. „E usługi publiczne– ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu:
Celem projektu jest podniesienie sprawności organizacyjnej CUI poprzez standaryzację procesów biznesowych i administracyjnych w zintegrowanym narzędziu informatycznym.

Obszary objęte systemem:

 1. Budżetowo-Księgowy: budżet, finanse i księgowość, faktury, umowy, zarządzanie majątkiem magazyn, środki trwałe), rozliczanie podatków, raporty i analizy zarządcze, w tym prognozy finansowe.
 2. Kadro-Płacowy: kadry miękkie (opis stanowisk, ścieżki rozwoju, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, etc.), kadry twarde (pełna obsługa zatrudnienia, portal pracowniczy, płace, fundusz socjalny.

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

 • Wkład własny: 252 036,19 PLN
 • Kwota dofinansowania: 1 273 245,81 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 1 525 282,00 PLN

Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu przy współudziale Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

ZIT logotypy

Prywatna chmura CUI - pierwszy etap prac za nami

f Izabela Pieniążczak c .

Każdego dnia zespół CUI we Wrocławiu pracuje nad nowymi możliwościami, które przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania miejskiej administracji.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest czas i proste rozwiązania. Dlatego stworzyliśmy Prywatną chmurę CUI – przestrzenną bazę danych.

W zeszłym tygodniu zakończyliśmy pierwszy etap pracy nad platformą dedykowaną pracownikom, która ma zapewnić łatwy dostęp do wybranych aplikacji. Dzięki chmurze, użytkownik zyska szybki dostęp do niezbędnych informacji, a także będzie miał pogląd obszarów, do których nie ma dostępu.

Każde konto stworzone dla pracownika będzie odpowiednio spersonalizowane w zależności od uprawnień, którymi dany użytkownik dysponuje.

W sytuacji, gdy użytkownik chciałby uzyskać dostęp do nowych aplikacji, wniosek o dostęp może złożyć również za pomocą Chmury, bez zbędnych formalności.

Chmura prywatna CUI wiąże się z wieloma udogodnieniami tj.

 • możliwością szybkiego i sprawnego dostępu do wybranych aplikacji;
 • usprawnieniem procesów oraz redukcją czasu poświęcanego na poszczególne czynności;
 • uproszczeniem ścieżki dostępu do aplikacji;
 • redukcją czasu pracy pracowników.

W pierwszym etapie jej tworzenia beneficjentami projektu w zakresie funkcjonalności dostępu do poszczególnych aplikacji będzie Centrum Usług informatycznych, natomiast w zakresie funkcjonalności planowanych do zrealizowania w późniejszym terminie, wszystkie jednostki Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jesteśmy przekonani, że  stworzenie tej platformy przyczyni się do wzrostu wydajności oraz poprawy jakości pracy wrocławskiej administracji.

Niebawem kolejne efekty pracy nad projektem!

 

BAZY OŚWIATOWE W DEPARTAMENCIE EDUKACJI UM we Wrocławiu!

f Izabela Pieniążczak c .

Zdążyliśmy przed szkolnym dzwonkiem! Z końcem sierpnia przekazaliśmy kolejną gotową i stworzoną przez nasz zespół aplikację, dedykowaną jednemu z Departamentów Urzędu Miejskiego Wrocławia. Tym razem dzięki owocnej współpracy pracowników Centrum Usług Informatycznych z pracownikami Departamentu Edukacji UM powstała aplikacja „Bazy oświatowe”, usprawniająca proces przyznawania stypendiów wrocławskim uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Rozwój oprogramowania umożliwia Departamentowi Edukacji prowadzenie specjalizowanych baz danych oświatowych w formie elektronicznej w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Aplikacja usprawnia sposób prowadzenia danych, przyśpiesza obieg dokumentów oraz poprawia jakość danych, umożliwiając tworzenie oraz zachowywanie historii. Dodatkowo „Bazy oświatowe” mają za zadanie wesprzeć pracowników Departamentu oraz pracowników wrocławskich szkół w generowaniu korespondencji seryjnej oraz raportów.


Aplikacja umożliwi dostęp pracownikom wrocławskich szkół do aplikacji w celu rejestrowania oraz składania wniosków stypendialnych danego ucznia. Departament Edukacji będzie weryfikował osiągnięcia danego ucznia i akceptował bądź odrzucał dany wniosek, umożliwiając jednocześnie wysyłanie wiadomości e-mail z informacją do poszczególnych szkół z informacją o tym, czy wniosek został zaakceptowany bądź odrzucony przez komisję.


Korzyści, które wiążą się z implementacją oprogramowania „Bazy oświatowe” to:


• zapewnienie ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych;
• przechowywanie danych historycznych;
• centralizacja wprowadzania danych dotyczących uczniów (uczeń w bazie danych występuje tylko raz, weryfikacją po numerze PESEL danego ucznia);
• poprawa jakości danych – wspólna baza dla wszystkich procesów, historia ucznia;
• dane uczniów przypisanych w ramach danej szkoły powinny być pogrupowane według odpowiedniej kategorii stypendiów.

W tym roku szkolnym wrocławskie szkoły będą mogły dużo sprawniej rejestrować najzdolniejszych uczniów, ubiegając się dla nich o zasłużone stypendia! Cieszymy się, że mogliśmy mieć w tym swój udział. Mamy nadzieję, że „Bazy oświatowe” będą przepełnione. Trzymamy kciuki za wrocławskich uczniów.

Powodzenia!

CUI podczas THE WORLD GAMES 2017

f Izabela Pieniążczak c .

Za nami największe wydarzenie sportowe w Polsce – Światowe Igrzyska Sportowe The World Games 2017. Od 20 do 30 lipca oczy całego świata były skierowane na stolicę Dolnego Śląska.

Do Wrocławia zawitało 3 500 zawodników ze 112 krajów świata, którzy przez 10 dni rywalizowali w 31 dyscyplinach.

Wydarzenie liczyło 240 tysięcy uczestników na 26 arenach i w strefie kibica!

 

Niewątpliwie Światowe Igrzyska The World Games 2017 zostawią wielki ślad w historii naszego miasta.

Centrum Usług Informatycznych działając w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław również brało czynny udział w organizacji imprezy.

Naszym zadaniem było zapewnienie (bezpośrednio lub przez osoby trzecie) m.in.:

- przyłączy internetowych w lokalizacjach, w których odpowiednich łączy nie zapewnili właściciele i zarządcy nieruchomości,

- sieci dostępowej zapewniającej dostępu do Internetu dla organizatorów, przedstawicieli mediów oraz uczestników imprezy,

- tymczasowego okablowania strukturalnego oraz/lub urządzeń UPS w lokalizacjach,

w których odpowiedniego okablowania nie zapewnili właściciele i zarządcy nieruchomości,

- laptopów, urządzeń drukujących, projektorów biurowych, telewizorów LED,

- montażu, demontażu i świadczenie usług wsparcia serwisowego dla przyłączy internetowych, sieci dostępowej, infrastruktury technicznej i sprzętu informatycznego.

Udział we współorganizacji TWG 2017 był dla nas nie tylko ważnym zadaniem, ale i ciekawym doświadczeniem. Cieszymy się, że mogliśmy mieć swój wkład w organizację imprezy o światowym formacie. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka przygoda i nie ostatnie takie wyzwanie!

 

worldgames

Elektroniczny Obieg Faktur - ruszył pilotaż w Urzędzie Miejskim Wrocławia

f Izabela Pieniążczak c .

W wybranych komórkach Urzędu Miejskiego trwa aktualnie pilotażowe wdrażanie systemu Elektronicznego Obiegu Faktur.

To zadanie publiczne, które zostało wykonane dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, zgodnie z zamówieniem Skarbnika Miasta Wrocławia.

Stolica Dolnego Śląska jako jedno z pierwszych miast w Polsce postanowiło wdrożyć tak innowacyjny system obiegu dokumentów księgowych.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę, który z początkiem grudnia 2016 r. we współpracy z Wydziałem Księgowości i Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego oraz przy udziale Centrum Usług Informatycznych rozpoczął pracę nad projektem.

Odpowiednio wdrożony system EOF pozwoli na właściwą rejestrację i procesowanie każdego typu faktur zakupowych oraz dokumentów posiadających znamiona faktury, wraz z odpowiednimi korektami wartościowymi i ilościowymi. Stworzy jednocześnie możliwość zestandaryzowania procesu obiegu w/w dokumentów, z podziałem na poszczególne podprocesy.

Wprowadzenie EOF przynosi wymierne korzyści w postaci m.in:

 • redukcji ilości czasupoświęcanego na obsługę faktur zakupowych 'per capita' pracownika
 • redukcji ryzyka błędów w przetwarzaniu dokumentów
 • usprawnienia rejestracji dokumentów oraz ich logistyki wewnątrz Urzędu
 • znacznie szybszej lokalizacji dokumentu
 • stałego monitoringu terminowości
 • udostępnienia dokumentu wielu pracownikom i umożliwienia jednoczesnej pracy nad nim kilku osobom
 • gwarancji pełnej kontroli nad wszystkimi rozpoczętymi i będącymi w toku zdarzeniami

Jedno jest pewne - Elektroniczny Obieg Faktur to kolejny poważny krok w kierunku digitalizacji funkcjonowania wrocławskich jednostek. Jesteśmy przekonani, że pilotaż zakończy się sukcesem, a po ostatecznym uruchomieniu systemu we wszystkich wydziałach proces finalizacji „papierowego obiegu faktur oraz dokumentów posiadających znamiona faktury” zostanie przeprowadzony sprawnie i efektywnie.

Nasza siedziba

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858