Departament Nieruchomości i Eksploatacji

OŚWIADCZENIE
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ,

których wystawcą jest Wydział Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie tytułów zobowiązaniowych dotyczących obszaru cywilnoprawnych tytułów czasowych


DANE SPRZEDAWCY / WYSTAWCY FAKTURY:

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
W IMIENIU PODATNIKA:

GMINA WROCŁAW
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
NIP: 897 13 83 551

DANE NABYWCY USŁUGI / TOWARU:

Nazwa / Imię i nazwisko
Siedziba / Adres
NIP 1
PESEL 2


1. Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie adres e-mail, faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej jako pliku z rozszerzeniem PDF, gwarantującego autentyczność ich pochodzenia, integralność oraz czytelność treści, od wskazanego powyżej Wystawcy faktury tj. z Wydziału Nieruchomości Komunalnych UMW 51-163 Wrocław, al.M.Kromera 44. Niniejsza zgoda uprawnia Wystawcę faktur również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 2 pkt 32, art.106m, art.106n, art.112a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1221 t.j.).

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną 3.

3. Wskazuję podany poniżej adres e-mail jako jedyny adres na który Wystawca będzie przesyłał kierowane do mnie faktury drogą elektroniczną:

Adres e-mail:
*Prosimy o wyraźne wskazanie jednego adresu e-mailowego !

4. Zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia wystawcy faktur tj. Wydziału Nieruchomości Komunalnych adres: 51-163 Wrocław, al.M.Kromera 44 o nowym adresie e-mail (zmianie adresu e-mail) niż wskazany w pkt 3 niniejszego oświadczenia.


Wyrażając zgodę jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

1. Wystawca faktur wskazuje adres e-mail: faktura_wnk@um.wroc.pl jako adres poczty elektronicznej z którego będą przesyłane faktury w formie elektronicznej.
2. W przypadku braku powiadomienia przez Klienta o zmianie adresu e-mail faktury elektroniczne kierowane na dotychczasowy adres e-mail uważa się za doręczone.
3. Przysługuje mi uprawnienie do wycofania niniejszego oświadczenia w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

Data:
2021-02-25


1 NIP - w przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za ubezpieczonego pracownika.
2 PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
3 W takim przypadku Klient otrzyma fakturę papierową bez uprzedniego powiadomienia o zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających wysłanie faktur drogą elektroniczną.