joomla templates top joomla templates template joomla

BAZY OŚWIATOWE W DEPARTAMENCIE EDUKACJI UM we Wrocławiu!

f Izabela Pieniążczak c .

Zdążyliśmy przed szkolnym dzwonkiem! Z końcem sierpnia przekazaliśmy kolejną gotową i stworzoną przez nasz zespół aplikację, dedykowaną jednemu z Departamentów Urzędu Miejskiego Wrocławia. Tym razem dzięki owocnej współpracy pracowników Centrum Usług Informatycznych z pracownikami Departamentu Edukacji UM powstała aplikacja „Bazy oświatowe”, usprawniająca proces przyznawania stypendiów wrocławskim uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Rozwój oprogramowania umożliwia Departamentowi Edukacji prowadzenie specjalizowanych baz danych oświatowych w formie elektronicznej w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Aplikacja usprawnia sposób prowadzenia danych, przyśpiesza obieg dokumentów oraz poprawia jakość danych, umożliwiając tworzenie oraz zachowywanie historii. Dodatkowo „Bazy oświatowe” mają za zadanie wesprzeć pracowników Departamentu oraz pracowników wrocławskich szkół w generowaniu korespondencji seryjnej oraz raportów.


Aplikacja umożliwi dostęp pracownikom wrocławskich szkół do aplikacji w celu rejestrowania oraz składania wniosków stypendialnych danego ucznia. Departament Edukacji będzie weryfikował osiągnięcia danego ucznia i akceptował bądź odrzucał dany wniosek, umożliwiając jednocześnie wysyłanie wiadomości e-mail z informacją do poszczególnych szkół z informacją o tym, czy wniosek został zaakceptowany bądź odrzucony przez komisję.


Korzyści, które wiążą się z implementacją oprogramowania „Bazy oświatowe” to:


• zapewnienie ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych;
• przechowywanie danych historycznych;
• centralizacja wprowadzania danych dotyczących uczniów (uczeń w bazie danych występuje tylko raz, weryfikacją po numerze PESEL danego ucznia);
• poprawa jakości danych – wspólna baza dla wszystkich procesów, historia ucznia;
• dane uczniów przypisanych w ramach danej szkoły powinny być pogrupowane według odpowiedniej kategorii stypendiów.

W tym roku szkolnym wrocławskie szkoły będą mogły dużo sprawniej rejestrować najzdolniejszych uczniów, ubiegając się dla nich o zasłużone stypendia! Cieszymy się, że mogliśmy mieć w tym swój udział. Mamy nadzieję, że „Bazy oświatowe” będą przepełnione. Trzymamy kciuki za wrocławskich uczniów.

Powodzenia!

CUI podczas THE WORLD GAMES 2017

f Izabela Pieniążczak c .

Za nami największe wydarzenie sportowe w Polsce – Światowe Igrzyska Sportowe The World Games 2017. Od 20 do 30 lipca oczy całego świata były skierowane na stolicę Dolnego Śląska.

Do Wrocławia zawitało 3 500 zawodników ze 112 krajów świata, którzy przez 10 dni rywalizowali w 31 dyscyplinach.

Wydarzenie liczyło 240 tysięcy uczestników na 26 arenach i w strefie kibica!

 

Niewątpliwie Światowe Igrzyska The World Games 2017 zostawią wielki ślad w historii naszego miasta.

Centrum Usług Informatycznych działając w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław również brało czynny udział w organizacji imprezy.

Naszym zadaniem było zapewnienie (bezpośrednio lub przez osoby trzecie) m.in.:

- przyłączy internetowych w lokalizacjach, w których odpowiednich łączy nie zapewnili właściciele i zarządcy nieruchomości,

- sieci dostępowej zapewniającej dostępu do Internetu dla organizatorów, przedstawicieli mediów oraz uczestników imprezy,

- tymczasowego okablowania strukturalnego oraz/lub urządzeń UPS w lokalizacjach,

w których odpowiedniego okablowania nie zapewnili właściciele i zarządcy nieruchomości,

- laptopów, urządzeń drukujących, projektorów biurowych, telewizorów LED,

- montażu, demontażu i świadczenie usług wsparcia serwisowego dla przyłączy internetowych, sieci dostępowej, infrastruktury technicznej i sprzętu informatycznego.

Udział we współorganizacji TWG 2017 był dla nas nie tylko ważnym zadaniem, ale i ciekawym doświadczeniem. Cieszymy się, że mogliśmy mieć swój wkład w organizację imprezy o światowym formacie. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka przygoda i nie ostatnie takie wyzwanie!

 

worldgames

Elektroniczny Obieg Faktur - ruszył pilotaż w Urzędzie Miejskim Wrocławia

f Izabela Pieniążczak c .

W wybranych komórkach Urzędu Miejskiego trwa aktualnie pilotażowe wdrażanie systemu Elektronicznego Obiegu Faktur.

To zadanie publiczne, które zostało wykonane dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, zgodnie z zamówieniem Skarbnika Miasta Wrocławia.

Stolica Dolnego Śląska jako jedno z pierwszych miast w Polsce postanowiło wdrożyć tak innowacyjny system obiegu dokumentów księgowych.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę, który z początkiem grudnia 2016 r. we współpracy z Wydziałem Księgowości i Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego oraz przy udziale Centrum Usług Informatycznych rozpoczął pracę nad projektem.

Odpowiednio wdrożony system EOF pozwoli na właściwą rejestrację i procesowanie każdego typu faktur zakupowych oraz dokumentów posiadających znamiona faktury, wraz z odpowiednimi korektami wartościowymi i ilościowymi. Stworzy jednocześnie możliwość zestandaryzowania procesu obiegu w/w dokumentów, z podziałem na poszczególne podprocesy.

Wprowadzenie EOF przynosi wymierne korzyści w postaci m.in:

 • redukcji ilości czasupoświęcanego na obsługę faktur zakupowych 'per capita' pracownika
 • redukcji ryzyka błędów w przetwarzaniu dokumentów
 • usprawnienia rejestracji dokumentów oraz ich logistyki wewnątrz Urzędu
 • znacznie szybszej lokalizacji dokumentu
 • stałego monitoringu terminowości
 • udostępnienia dokumentu wielu pracownikom i umożliwienia jednoczesnej pracy nad nim kilku osobom
 • gwarancji pełnej kontroli nad wszystkimi rozpoczętymi i będącymi w toku zdarzeniami

Jedno jest pewne - Elektroniczny Obieg Faktur to kolejny poważny krok w kierunku digitalizacji funkcjonowania wrocławskich jednostek. Jesteśmy przekonani, że pilotaż zakończy się sukcesem, a po ostatecznym uruchomieniu systemu we wszystkich wydziałach proces finalizacji „papierowego obiegu faktur oraz dokumentów posiadających znamiona faktury” zostanie przeprowadzony sprawnie i efektywnie.

System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław

f Izabela Pieniążczak c .

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 02.01.02-02-0020/16- 00 z dnia 25.05.2017 r.

 
Źródło finansowania:
Oś priorytetowa
nr  2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”
Działanie nr  2.1 „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr  2.1.2 „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


Opis projektu:


Celem ogólnym projektu jest rozbudowa i cyfryzacja usług publicznych Gminy Wrocław
w obszarze gospodarowania nieruchomościami. Idea projektu polega na tworzeniu warunków do podniesienia jakości usług realizowanych dotychczas w formie tradycyjnej (papierowej) do świadczenia usług elektronicznych przez Urząd Miejski Wrocławia
i pozostałe jednostki Gminy na rzecz podmiotów korzystających z zasobów nieruchomości, mających na celu zwiększenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy będą mogli załatwić drogą elektroniczną..

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy zarządzania zasobami cyfrowymi zarówno przestrzennymi jak i opisowymi, poprzez ich integrację w jednym repetytorium bazy danych oraz zapewnienie stałego dostępu (online), co przyczyni się do zwiększenia poziomu dostępności do aktualnych informacji i wykorzystania usług publicznych w regionie.


Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

 • Wkład własny : 232 438,28 PLN
 • Kwota dofinansowania: 862 483,72 PLN
 • Całkowita wartość projektu 1 094 922,00 PLN


Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu przy współudziale Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

stopaUE

 

System wspierający windykacje w Gminie Wrocław

f Seweryn c .

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS.02.01.02-02-0016/16-00 z dnia 07.06.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa
nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”
Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr 2.1.2. „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przedmiot projektu:
Projekt jest zadaniem w programie inwestycyjnym Gminy Wrocław Nowe Finanse. Program oraz projekt służy wdrożeniu nowych aplikacji unowocześniających komunikowanie się wewnętrzne jednostek miasta pomiędzy sobą (A2A) oraz z klientami zewnętrznymi (A2C, A2B).

Idea projektu polega na poprawie stopnia cyfryzacji administracji publicznej oraz wsparciu procesów biznesowych Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie odzyskiwania należności cywilnoprawnych poprzez stworzenie warunków do świadczenie usług elektronicznych mających na celu zwiększenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy będą mogli załatwić w Urzędzie drogą elektroniczną. Głównym założeniem Systemu jest wsparcie procesów biznesowych Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie odzyskiwania należności cywilnoprawnych.

Projekt przewiduje utworzenie i rozwój elektronicznej usługi wewnątrzadministracyjnych (A2A), umożliwiającej automatyzację procesu złożenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, odpowiednie jego opłacenie, uzupełnienie ew. braków na wezwanie sądu, przyjęcie do systemu wydanego przez sąd elektronicznego tytułu wykonawczego oraz skierowanie go do egzekucji sądowej, również drogą elektroniczną.

W efekcie realizacji projektu zostanie utworzona e-usługa A2A umożliwiająca powiązanie z udostępnieniem e-usług publicznych typu A2B, A2C: udostępnianie informacji o przebiegu windykacji oraz objętych nią zobowiązań oraz wymiany korespondencji z komornikami sądowymi w formie elektronicznej. Efekty projektu upowszechnią dostęp do nowych e-usług oraz ułatwiają komunikację elektroniczną Urzędu Miejskiego Wrocławia z podmiotami zewnętrznymi administracji (osobami fizycznymi oraz przedsiębiorcami będącymi klientami Urzędu).

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

 • Wkład własny: 203 708,16 PLN
 • Kwota dofinansowania: 774 473,84 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 978 182,00 PLN


Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, przy współudziale Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

stopaUE

Nasza siedziba

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858