Aktualności

joomla templates top joomla templates template joomla

Umowy na dostawę infrastruktury IT

f Izabela Pieniążczak c .

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.12.2017 zostały podpisane 3 umowy na dostawę infrastruktury IT dla projektów:

Open data Wrocław - nr projektu: RPDS.02.01.02-02-0014/16,

System wspierający windykacje w Gminie Wrocław - nr projektu: RPDS.02.01.02-02-0016/16,

Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I - nr projektu: RPDS.02.01.02-02-0015/16.


Wykonawca dostarczy serwery i macierze dyskowe, dzięki którym e-usługi będą wydajnie funkcjonować.

ZIT logotypy

Informacja o wyborze oferty - Open Data Wrocław

f Izabela Pieniążczak c .

W ramach realizacji projektu Open Data Wrocław dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w dniu 10.10.2017 podpisaliśmy umowę z Wykonawcą - firmą PROINTEGRA S.A

W ramach przypomnienia informujemy, iż celem projektu Open Data Wrocław jest stworzenie warunków do rozwoju społecznego i gospodarczego Wrocławia poprzez zapewnienie powszechnego otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu Gminy Wrocław.

Portal Open Data Wrocław będzie umożliwiał powszechny, nieograniczony dostęp do informacji publicznych pochodzących z UMW i jego jednostek mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Wrocław oraz wszelkim innym zainteresowanym podmiotom.

O kolejnych postępach w projekcie będziemy informować na bieżąco.

 

 

ZIT logotypy

Wdrożenie Systemu klasy ERP w Gminie Wrocław – etap I

f Izabela Pieniążczak c .

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 02.01.02-02-0015/16- 00 z dnia 29.09.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”
Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr 2.1.2. „E usługi publiczne– ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opis projektu:
Celem projektu jest podniesienie sprawności organizacyjnej CUI poprzez standaryzację procesów biznesowych i administracyjnych w zintegrowanym narzędziu informatycznym.

Obszary objęte systemem:

  1. Budżetowo-Księgowy: budżet, finanse i księgowość, faktury, umowy, zarządzanie majątkiem magazyn, środki trwałe), rozliczanie podatków, raporty i analizy zarządcze, w tym prognozy finansowe.
  2. Kadro-Płacowy: kadry miękkie (opis stanowisk, ścieżki rozwoju, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, etc.), kadry twarde (pełna obsługa zatrudnienia, portal pracowniczy, płace, fundusz socjalny.

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Wkład własny: 252 036,19 PLN
  • Kwota dofinansowania: 1 273 245,81 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 1 525 282,00 PLN

Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu przy współudziale Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

ZIT logotypy

Prywatna chmura CUI - pierwszy etap prac za nami

f Izabela Pieniążczak c .

Każdego dnia zespół CUI we Wrocławiu pracuje nad nowymi możliwościami, które przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania miejskiej administracji.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest czas i proste rozwiązania. Dlatego stworzyliśmy Prywatną chmurę CUI – przestrzenną bazę danych.

W zeszłym tygodniu zakończyliśmy pierwszy etap pracy nad platformą dedykowaną pracownikom, która ma zapewnić łatwy dostęp do wybranych aplikacji. Dzięki chmurze, użytkownik zyska szybki dostęp do niezbędnych informacji, a także będzie miał pogląd obszarów, do których nie ma dostępu.

Każde konto stworzone dla pracownika będzie odpowiednio spersonalizowane w zależności od uprawnień, którymi dany użytkownik dysponuje.

W sytuacji, gdy użytkownik chciałby uzyskać dostęp do nowych aplikacji, wniosek o dostęp może złożyć również za pomocą Chmury, bez zbędnych formalności.

Chmura prywatna CUI wiąże się z wieloma udogodnieniami tj.

  • możliwością szybkiego i sprawnego dostępu do wybranych aplikacji;
  • usprawnieniem procesów oraz redukcją czasu poświęcanego na poszczególne czynności;
  • uproszczeniem ścieżki dostępu do aplikacji;
  • redukcją czasu pracy pracowników.

W pierwszym etapie jej tworzenia beneficjentami projektu w zakresie funkcjonalności dostępu do poszczególnych aplikacji będzie Centrum Usług informatycznych, natomiast w zakresie funkcjonalności planowanych do zrealizowania w późniejszym terminie, wszystkie jednostki Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jesteśmy przekonani, że  stworzenie tej platformy przyczyni się do wzrostu wydajności oraz poprawy jakości pracy wrocławskiej administracji.

Niebawem kolejne efekty pracy nad projektem!

 

BAZY OŚWIATOWE W DEPARTAMENCIE EDUKACJI UM we Wrocławiu!

f Izabela Pieniążczak c .

Zdążyliśmy przed szkolnym dzwonkiem! Z końcem sierpnia przekazaliśmy kolejną gotową i stworzoną przez nasz zespół aplikację, dedykowaną jednemu z Departamentów Urzędu Miejskiego Wrocławia. Tym razem dzięki owocnej współpracy pracowników Centrum Usług Informatycznych z pracownikami Departamentu Edukacji UM powstała aplikacja „Bazy oświatowe”, usprawniająca proces przyznawania stypendiów wrocławskim uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Rozwój oprogramowania umożliwia Departamentowi Edukacji prowadzenie specjalizowanych baz danych oświatowych w formie elektronicznej w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Aplikacja usprawnia sposób prowadzenia danych, przyśpiesza obieg dokumentów oraz poprawia jakość danych, umożliwiając tworzenie oraz zachowywanie historii. Dodatkowo „Bazy oświatowe” mają za zadanie wesprzeć pracowników Departamentu oraz pracowników wrocławskich szkół w generowaniu korespondencji seryjnej oraz raportów.


Aplikacja umożliwi dostęp pracownikom wrocławskich szkół do aplikacji w celu rejestrowania oraz składania wniosków stypendialnych danego ucznia. Departament Edukacji będzie weryfikował osiągnięcia danego ucznia i akceptował bądź odrzucał dany wniosek, umożliwiając jednocześnie wysyłanie wiadomości e-mail z informacją do poszczególnych szkół z informacją o tym, czy wniosek został zaakceptowany bądź odrzucony przez komisję.


Korzyści, które wiążą się z implementacją oprogramowania „Bazy oświatowe” to:


• zapewnienie ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych;
• przechowywanie danych historycznych;
• centralizacja wprowadzania danych dotyczących uczniów (uczeń w bazie danych występuje tylko raz, weryfikacją po numerze PESEL danego ucznia);
• poprawa jakości danych – wspólna baza dla wszystkich procesów, historia ucznia;
• dane uczniów przypisanych w ramach danej szkoły powinny być pogrupowane według odpowiedniej kategorii stypendiów.

W tym roku szkolnym wrocławskie szkoły będą mogły dużo sprawniej rejestrować najzdolniejszych uczniów, ubiegając się dla nich o zasłużone stypendia! Cieszymy się, że mogliśmy mieć w tym swój udział. Mamy nadzieję, że „Bazy oświatowe” będą przepełnione. Trzymamy kciuki za wrocławskich uczniów.

Powodzenia!

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858

 

 

Mapa serwisu