Aktualności

joomla templates top joomla templates template joomla

CUI podczas THE WORLD GAMES 2017

f Izabela Pieniążczak c .

Za nami największe wydarzenie sportowe w Polsce – Światowe Igrzyska Sportowe The World Games 2017. Od 20 do 30 lipca oczy całego świata były skierowane na stolicę Dolnego Śląska.

Do Wrocławia zawitało 3 500 zawodników ze 112 krajów świata, którzy przez 10 dni rywalizowali w 31 dyscyplinach.

Wydarzenie liczyło 240 tysięcy uczestników na 26 arenach i w strefie kibica!

 

Niewątpliwie Światowe Igrzyska The World Games 2017 zostawią wielki ślad w historii naszego miasta.

Centrum Usług Informatycznych działając w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław również brało czynny udział w organizacji imprezy.

Naszym zadaniem było zapewnienie (bezpośrednio lub przez osoby trzecie) m.in.:

- przyłączy internetowych w lokalizacjach, w których odpowiednich łączy nie zapewnili właściciele i zarządcy nieruchomości,

- sieci dostępowej zapewniającej dostępu do Internetu dla organizatorów, przedstawicieli mediów oraz uczestników imprezy,

- tymczasowego okablowania strukturalnego oraz/lub urządzeń UPS w lokalizacjach,

w których odpowiedniego okablowania nie zapewnili właściciele i zarządcy nieruchomości,

- laptopów, urządzeń drukujących, projektorów biurowych, telewizorów LED,

- montażu, demontażu i świadczenie usług wsparcia serwisowego dla przyłączy internetowych, sieci dostępowej, infrastruktury technicznej i sprzętu informatycznego.

Udział we współorganizacji TWG 2017 był dla nas nie tylko ważnym zadaniem, ale i ciekawym doświadczeniem. Cieszymy się, że mogliśmy mieć swój wkład w organizację imprezy o światowym formacie. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka przygoda i nie ostatnie takie wyzwanie!

 

worldgames

Elektroniczny Obieg Faktur - ruszył pilotaż w Urzędzie Miejskim Wrocławia

f Izabela Pieniążczak c .

W wybranych komórkach Urzędu Miejskiego trwa aktualnie pilotażowe wdrażanie systemu Elektronicznego Obiegu Faktur.

To zadanie publiczne, które zostało wykonane dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, zgodnie z zamówieniem Skarbnika Miasta Wrocławia.

Stolica Dolnego Śląska jako jedno z pierwszych miast w Polsce postanowiło wdrożyć tak innowacyjny system obiegu dokumentów księgowych.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę, który z początkiem grudnia 2016 r. we współpracy z Wydziałem Księgowości i Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego oraz przy udziale Centrum Usług Informatycznych rozpoczął pracę nad projektem.

Odpowiednio wdrożony system EOF pozwoli na właściwą rejestrację i procesowanie każdego typu faktur zakupowych oraz dokumentów posiadających znamiona faktury, wraz z odpowiednimi korektami wartościowymi i ilościowymi. Stworzy jednocześnie możliwość zestandaryzowania procesu obiegu w/w dokumentów, z podziałem na poszczególne podprocesy.

Wprowadzenie EOF przynosi wymierne korzyści w postaci m.in:

 • redukcji ilości czasupoświęcanego na obsługę faktur zakupowych 'per capita' pracownika
 • redukcji ryzyka błędów w przetwarzaniu dokumentów
 • usprawnienia rejestracji dokumentów oraz ich logistyki wewnątrz Urzędu
 • znacznie szybszej lokalizacji dokumentu
 • stałego monitoringu terminowości
 • udostępnienia dokumentu wielu pracownikom i umożliwienia jednoczesnej pracy nad nim kilku osobom
 • gwarancji pełnej kontroli nad wszystkimi rozpoczętymi i będącymi w toku zdarzeniami

Jedno jest pewne - Elektroniczny Obieg Faktur to kolejny poważny krok w kierunku digitalizacji funkcjonowania wrocławskich jednostek. Jesteśmy przekonani, że pilotaż zakończy się sukcesem, a po ostatecznym uruchomieniu systemu we wszystkich wydziałach proces finalizacji „papierowego obiegu faktur oraz dokumentów posiadających znamiona faktury” zostanie przeprowadzony sprawnie i efektywnie.

System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław

f Izabela Pieniążczak c .

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS 02.01.02-02-0020/16- 00 z dnia 25.05.2017 r.

 
Źródło finansowania:
Oś priorytetowa
nr  2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”
Działanie nr  2.1 „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr  2.1.2 „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020


Opis projektu:


Celem ogólnym projektu jest rozbudowa i cyfryzacja usług publicznych Gminy Wrocław
w obszarze gospodarowania nieruchomościami. Idea projektu polega na tworzeniu warunków do podniesienia jakości usług realizowanych dotychczas w formie tradycyjnej (papierowej) do świadczenia usług elektronicznych przez Urząd Miejski Wrocławia
i pozostałe jednostki Gminy na rzecz podmiotów korzystających z zasobów nieruchomości, mających na celu zwiększenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy będą mogli załatwić drogą elektroniczną..

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy zarządzania zasobami cyfrowymi zarówno przestrzennymi jak i opisowymi, poprzez ich integrację w jednym repetytorium bazy danych oraz zapewnienie stałego dostępu (online), co przyczyni się do zwiększenia poziomu dostępności do aktualnych informacji i wykorzystania usług publicznych w regionie.


Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

 • Wkład własny : 232 438,28 PLN
 • Kwota dofinansowania: 862 483,72 PLN
 • Całkowita wartość projektu 1 094 922,00 PLN


Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu przy współudziale Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

stopaUE

 

System wspierający windykacje w Gminie Wrocław

f Seweryn c .

Nr umowy o dofinansowanie:
RPDS.02.01.02-02-0016/16-00 z dnia 07.06.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa
nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”
Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr 2.1.2. „E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przedmiot projektu:
Projekt jest zadaniem w programie inwestycyjnym Gminy Wrocław Nowe Finanse. Program oraz projekt służy wdrożeniu nowych aplikacji unowocześniających komunikowanie się wewnętrzne jednostek miasta pomiędzy sobą (A2A) oraz z klientami zewnętrznymi (A2C, A2B).

Idea projektu polega na poprawie stopnia cyfryzacji administracji publicznej oraz wsparciu procesów biznesowych Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie odzyskiwania należności cywilnoprawnych poprzez stworzenie warunków do świadczenie usług elektronicznych mających na celu zwiększenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy będą mogli załatwić w Urzędzie drogą elektroniczną. Głównym założeniem Systemu jest wsparcie procesów biznesowych Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie odzyskiwania należności cywilnoprawnych.

Projekt przewiduje utworzenie i rozwój elektronicznej usługi wewnątrzadministracyjnych (A2A), umożliwiającej automatyzację procesu złożenia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, odpowiednie jego opłacenie, uzupełnienie ew. braków na wezwanie sądu, przyjęcie do systemu wydanego przez sąd elektronicznego tytułu wykonawczego oraz skierowanie go do egzekucji sądowej, również drogą elektroniczną.

W efekcie realizacji projektu zostanie utworzona e-usługa A2A umożliwiająca powiązanie z udostępnieniem e-usług publicznych typu A2B, A2C: udostępnianie informacji o przebiegu windykacji oraz objętych nią zobowiązań oraz wymiany korespondencji z komornikami sądowymi w formie elektronicznej. Efekty projektu upowszechnią dostęp do nowych e-usług oraz ułatwiają komunikację elektroniczną Urzędu Miejskiego Wrocławia z podmiotami zewnętrznymi administracji (osobami fizycznymi oraz przedsiębiorcami będącymi klientami Urzędu).

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

 • Wkład własny: 203 708,16 PLN
 • Kwota dofinansowania: 774 473,84 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 978 182,00 PLN


Projekt realizowany jest przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, przy współudziale Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

stopaUE

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu!

f Seweryn c .

4 lipca 2017 r. rozpoczął się nowy etap we wrocławskim CUI – z sukcesem wdrożyliśmy system EZD.  

Za nami miesiące pełne przygotowań i pracy na rzecz zaimplementowania elektronicznego obiegu dokumentacji. Nasi pracownicy przeszli szereg szkoleń umożliwiających im e – administrowanie dokumentów. Centrum Usług Informatycznych jako jeden z pierwszych wrocławskich podmiotów, postanowiło wprowadzić nowoczesne standardy w swojej jednostce, które mają na celu usprawnienie wrocławskiej administracji, gwarantując tym samym jej przejrzystość i efektywność.

Najważniejsze z korzyści płynących z zastosowania EZD to:

 • Znaczące skrócenie kosztów oraz czasu pracy danego urzędu,
 • Szybsze i sprawniejsze zarządzanie dokumentacją,
 • Proekologiczność – na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentacji nie trzeba przecież ścinać ani jednego drzewa!

Jesteśmy dumni, że Centrum Usług Informatycznych oficjalnie stało się pionierem wrocławskiej e - administracji. Mamy nadzieję, że nasz przykład i doświadczenie przełoży się na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań także w pozostałych  jednostkach naszego miasta. EZD to niepodważalna szansa na zmianę kultury organizacyjnej i uporządkowanie procedur, poprawiających funkcjonowanie urzędów.

EZD

Kontakt

Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu

ul. Namysłowska 8, IV piętro
(Centrum Biznesu "Grafit")
50-304 Wrocław
tel.+48 71 777 90 32
faks +48 71 798 44 90
e-mail: cui@cui.wroclaw.pl
ePUAP: /CUI/SkrytkaESP
NIP: 8971793846 REGON: 022287361

BIP CUI Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO ISO/IEC 20000
Numer Certyfikatu: 12858

 

 

Mapa serwisu